Офіційні Правила Благодійної Акції "Надія є!"

      1. Організатор, Партнер та Виконавець Благодійної Акції

1.1.Організатором та Виконавцем Благодійної Акції «Надія є!» (надалі – Благодійна Акція/Акція) є компанія «SIA ECOPAY»  (місцезнаходження: Латвія, Бабітський край, Бабітська волость, Дзилнусіємс, «Джурі», LV-2107),  надалі – Організатор/Виконавець.

1.2. Партнерамими Благодійної Акції є: Благодійна організація «Черкаська Мережа» (місцезнаходженя: м. Черкаси, вул. Можайського,50), надалі – Благодійна організація та  Публічне акціонерне  товариство «Райффайзен Банк Аваль» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова 9), надалі – Банк.

        2. Основні положення

2.1. Благодійна Акція організована з метою збору коштів для Центру захисту жінок, які постраждали від насильства.

2.2.Благодійна Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованих територій: Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

2.3. Благодійна Акція триватиме з 22 лютого 2018 року по 22 березня 2018 року (включно), далі – Період проведення Акції або Тривалість Акції.

2.4. За підсумками проведення Благодійної Акції Виконавець не пізніше 31 березня 2018 року здійснить переказ Благодійній організації коштів, отриманих Виконавцем в результаті здійснення Учасниками Акції визначених пунктом 3.2. Правил дій.  Благодійна організація зобов’язана направити всі отримані від Виконавця  кошти на користь  Центра допомоги жінкам, які постраждали від насильства.

       3.   Умови участі в Благодійній Акції

3.1. Учасниками Благодійної Акції визнаються  клієнти Банку – держателі емітованих Банком платіжних карток Visa Premium міжнародної платіжної системи  Visa International, які приймають участь у Програмі лояльності «SmartSky»[1] та протягом Періоду проведення Акції здійснили визначені пунктом 3.2. цих Правил дії.

3.2. В Благодійній Акції можна прийняти участь наступним чином:

- В Період проведення Акції здійснити в особистому кабінеті на сайті Програми лояльності SmartSky www.smartsky.ua обмін миль на сертифікат «Благодійність» відповідного номіналу в гривнях. Виконавець у визначений пунктом 2.4. Правил строк здійснить переказ  Благодійній організації коштів в сумі, яка дорівняє  100% від вартості кожного Сертифікату (його номіналу в гривнях), на який Учасником Акції було здійснено обмін миль.

- В Період проведення Акції здійснити в особистому кабінеті на сайті Програми лояльності SmartSky www.smartsky.ua обмін миль на будь-яку іншу визначену Програмою лояльності «SmartSky» винагороду (сертифікат, послуга,  авіаквиток тощо) Виконавець у визначений пунктом 2.4. Правил строк здійснить переказ  Благодійній організації коштів в сумі, яка дорівнює 2% від вартості кожного кожної винагороди (її номіналу в гривнях), на яку Учасником Акції було здійснено обмін миль.

3.3. За результатами проведення Благодійної Акції серед її Учасників Виконавцем буде організовано визначення Переможця Благодійної Акції, який матиме право на отримання Заохочення Акції, передбаченого пунктом 4.1. Правил.

3.4. Повернення Учаснику Акції миль, які було обміняно в Період проведення Акції, неможливе.

       4.   Фонд Заохочень Благодійної Акції

4.1. Заохоченням Благодійної Акції є подарунковий сертифікат мережі «Брокард» номіналом 3000 грн. (далі – Заохочення). Фонд Заохочень Благодійної Акції обмежений та складає   20 сертифікатів.

4.2. Видача Заохочення здійснюється Виконавцем впродовж 10 робочих днів після визначення Переможців Благодійної Акції та отримання  Виконавцем документів від Переможців Акції згідно пункту  6.6. Правил.

4.3. Видача Заохочень забезпечується Виконавцем Благодійної Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів фізичних осіб в результаті отримання  Заохочень Благодійної Акції забезпечується Виконавцем Благодійної Акції відповідно до вимог законодавства України.

4.4. Організатор/Виконавець/Партнери Благодійної Акції не несуть відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Акції Переможцями Акції після їх одержання, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.

4.5. Організатор/Виконавець  Акції має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання передбачених Правилами зобов’язань.

        5.   Порядок визначення Переможців Благодійної Акції

5.1. Визначення Переможців відбувається Виконавцем серед всіх Учасників Акції, які виконали усі умови Благодійної Акції відповідно до пункту 3.2. цих Правил. Всього за результатами проведення Благодійної Акції буде обрано 20 (двадцять) Переможців, які отримають право на отримання Заохочення.

5.2. Результати визначення Переможців Акції, які матимуть право на отримання Заохочення Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають.

Визначення Переможців здійснюється Виконавцем шляхом випадкової комп’ютерної  вибірки протягом 10 робочих днів після закінчення Періоду проведення  Акції.

5.3. Разом з Переможцем Акції Виконавець також визначає 20 (двадцять) резервних Переможців, на випадок якщо Переможець втратить право на отримання або відмовиться від Заохочення згідно з умовами цих Правил. У випадку якщо Переможець втратить право на отримання Заохочення згідно з умовами цих Правил, Переможцем буде визнано  наступного за списком Переможця серед резервних Переможців.

5.4. Після визначення Переможців, протягом 3 днів здійснюється їх інформування службою підтримки Програми лояльності «SmartSky» шляхом направлення смс-повідомлення або шляхом телефонного дзвінка на  номер телефону, вказаний Учасником Акції при реєстрації на сайті www.smartsky.ua

       6.   Умови та строки отримання Заохочень Благодійної Акції

6.1. Організатор/Виконавець Акції має право:

6.1.1. відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені   Правилами;

6.1.2. відмовити у видачі Заохочень Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Заохочень Акції, згідно цих Правил.

6.2. Організатор/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.

6.3. Якщо будь-який Учасник Акції, який визначений Переможцем Акції та має право на отримання Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця, Партнерів  Акції не має можливості отримати Заохочення Акції, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця, та Партнерів  Акції.

6.4. Організатор/Виконавець Акції звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

6.5. Організатор/Виконавець/Партнери Акції не компенсують будь-які витрати  Переможців Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень Акції.

6.6. Для отримання Заохочення Учаснику необхідно надати Виконавцю копії сторінок паспорта, які містять прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що видав документ, а також копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - резидента у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Додатково Учасником надається Виконавцю письмова згода на обробку Виконавцем  його персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактний номер телефону) з метою сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

6.7. Відмова від надання зазначеної вище інформації позбавляє такого Учасника права на отримання Заохочення Акції та вважається, що такий Учасник Акції добровільно відмовився від його отримання.

        7.   Порядок і спосіб інформування про умови Благодійної Акції

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення цих Правил  на Інтернет-сторінці Банку www.aval.ua,  на сайті Програми лояльності SmartSky www.smartsky.ua,  а також шляхом розміщення інформації про Акцію на сторінці Банку в соціальній мережі Фейсбук на сторінці Райффайзен Банк Авальта системі дистанційного обслуговування рахунків «Райффайзен Онлайн».

7.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/ Виконавцем Акції протягом всього Періоду  проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження   Організатором/Виконавцем/Партнерами. Такі зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення на Інтернет-сайті Банка www.aval.ua, а також на сайті Програми лояльності SmartSky www.smartsky.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

        8.   Інші умови

8.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця/ Парнерів Акції будь-якої компенсації.

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.3. Благодійний внесок, на який Учасник Акції обміняв свої милі, не є податковою знижкою  у контексті статті 166.1 Податкового кодексу України.

 


[1] Програма лояльності «SmartSky» - організована міжнародною платіжною системою  Visa International програма лояльності, яка передбачає накопичення клієнтом Банку - держателем емітованої Банком платіжної картки Visa Premium міжнародної платіжної системи  Visa International миль та їх обмін на винагороди відповідно до розміщених на сайті www.smartsky.ua умов Програми лояльності «Smartsky»

Вход в персональный кабинет

Забыли пароль?

неверный номер телефона

такой телефон не зарегистрирован
пройдите регистрацию

неверный пароль

Ошибка входа

Не получили пароль?

Не получили пароль?

неверный номер телефона

такой телефон не зарегистрирован
пройдите регистрацию

Вход в персональный кабинет

Регистрация

неверний номер карты

Visa Premium от Райффайзен Банка Аваль

Неверные данные

неверное имя

неверная фамилия

    

не выбран пол

неверный день рождения

неверный месяц рождения

неверный год рождения

неверный номер телефона

неверная электронная почта

Такой email в системе уже есть

не согласен с условиями программы лояльности

Поставьте отметку

такой номер мобильного в системе уже существует
Забыли пароль?

Не все поля заполнены корректно

Ошибка входа

Регистрация

неверный пароль

Введите временный пароль отправленный в СМС сообщении на Ваш мобильный телефон.

Не получили пароль?

Благодарим за регистрацию
на сайте SmartSky!

В ближайшее время с Вами свяжется
Ваш личный SmartSky-менеджер
для уточнения дополнительной информации